fbpx

Ползвайки този сайт и онлайн магазин, се съгласяваш с нашите

Общи Условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Направи си бира” ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.napravisibira.com

Дефиниции

“НИЕ” и “НАПРАВИ СИ БИРА” означава “Направи си бира” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Генерс Стефан Азманов“ 1, вписано в търговския регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК 203246137, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с ДДС номер BG203246137, тел. 0883446252, e-mail: office@napravisibira.com

“ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите

“ЗЗЛД” означава Закон за защита на личните данни

“ЗПУ” означава Закон за пощенските услуги

“САЙТ” означава уебсайта, находящ се на www.napravisibira.com

“ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин, находящ се на www.napravisibira.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет

“ПОСЕТИТЕЛ” означава лице, ползващо функционалностите на сайта

“ПОТРЕБИТЕЛ” означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

“ЛИЧНИ ДАННИ” означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ)

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрират, е необходимо потребителите да попълнят регистрационния формуляр, който се намира тук.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, начин на употреба, съставки и т.н., е предоставена от производителя на съответната стока, като Направи си бира не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Направи си бира си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се заплаща отделно на куиера при самата доставка.

Законова Гаранция

Никой от продаваните чрез онлайн магазина стоки нямат изискване за законова гаранция с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Поръчки

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия. За да направият поръчка, е необходимо потребителите да попълнят формуляра за поръчка на онлайн магазина.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. Банкова карта. 3. Банков превод. 4. Пошенски запис до банковата сметка на Направи си бира. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Направи си бира цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка), посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Направи си бира ООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Направи си бира и потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Направи си бира. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с Направи си бира договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока, в случай че потребителят е избрал такава във формуляра за поръчка, се извършва с куриер.

Доставки до България се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и други, които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 18 часа българско време в работен ден – 48 часа, считано от следващия работен ден след деня, в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 18 часа българско време в работен ден – 72 часа, считано от следващия работен ден след деня, в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриера, посочени на Econt Express График за обслужване на населените места.

При всички случаи Направи си бира си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват, както следва: 1. За служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. За домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Направи си бира и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Направи си бира и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Направи си бира задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Доставки до Гърция и Румъния се извършват с куриерска фирма Спиди с график и ценоразпис на куриера и Еконт.

Доставки до Европа (Австрия, Германия, Унгария, Дания, Люксембург, Полша, Словакия, Словения, Хърватска, Белгия, Великобритения, Италия, Франция, Холандия, Чехия, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Португалия, Финландия, Швеция, Испания) се извършват с куриерска фирма Спиди по следния график и ценоразпис от офис на Спиди до врата на получател.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока. Сумата от извършеното от клиента плащане на стоката или услугата се възстановяват по съответния начен, по който е било извършено плащането в срок от 7 работни дни, след като стоката бъде върната на Направи си бира ООД. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери; Потребителят да е предоставил на Направи си бира покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Направи си бира не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Направи си бира за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Направи си бира, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Направи си бира и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока; маркетингови и рекламни цели и анализи на Направи си бира, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Направи си бира, както и целите на обработката и използването.

Преглед на стокатаРекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП. Адрес за жалби: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Стефан Азманов“ 1, за „Направи си бира” ООД, телефон за информация 0884604449.

Други

Направи си бира се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и състав на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Направи си бира си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран, в случай че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Направи си бира преди извършването на поръчки. В случай че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. Направи си бира не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползвателя на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Направи си бира не носи отговорност за неизпълнение на поръчка, в случаите когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Направи си бира потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Направи си бира за редовна, ако при направата й са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице.

Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.